kontakt

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 23 928
e-mail: rpk@powiatkamienski.pl
e-mail: agorzkiewicz@powiatkamienski. pl
 
Godziny pracy;
wtorek godz od 8:30 do 16:30
czwartek godz od 13:30 do 16:30

Zadania

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.
Podstawę prawną działania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184)

Do zadań rzecznika należy w szczególności

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
  • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Powiatowy Rzecznik Praw  Konsumenta może również:

  • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
  • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
  • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
  • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rzecznik Praw Konsumenta nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Klauzule Niedozwolone